Aşama 9: Risklerin Değerlendirilmesi ve Swot Analizi

İş planının hedef ve amaçlarına ulaşmasında potansiyel risklerin ve alternatif çözüm yollarının değerlendirildiği aşamadır. Bir iş planı hazırlarken sorunlar saklanmamalı ve bu aşamada detaylandırılarak değerlendirilmelidir. Potansiyel riskleri önceden görmek ve alternatifler belirlemek bir iş planını güvenilir kılan önemli etkenlerden biridir. Bu aşamada iş planının her bölümündeki riskler değerlendirilmeli, bu riskler hakkındaki fikirlere yer verilmelidir. Risk faktörlerini değerlendirirken, kar ve nakit akışı üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler de incelenmelidir.

İşletmeler, eğer detaylı bir risk değerlendirmesi hazırlamayı düşünüyorsa, bunun en etkili yollarından biri de SWOT analizi yapmaktır. SWOT analizi; bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirmektedir. Bu yöntem Harvard Üniversitesi’nin profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth (1960) tarafından geliştirilmiştir.